ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.11 KB
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.73 KB
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในการประเมินรอบที่สาม จาก สมศ.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.9 KB
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดงผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.98 KB
เกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.25 KB