ผลการสอบ O-NET
ผลการสอบ O-NET
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.77 KB
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560-2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.06 KB