ค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
ค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287 KB
ค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.64 KB