ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา

      “รักการเรียนรู้   มุ่งสู่จริยธรรม  สรรสร้างความคิด ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข”

ความหมายของปรัชญาโรงเรียน

      รักการเรียนรู้ หมายถึง    รักที่จะเรียนรู้(ตลอดชีวิต)และรู้จักกระบวนการเรียนรู้(การค้นหาข้อมูล)
 
      มุ่งสู่จริยธรรม หมายถึง    มุ่งสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
 
      สรรสร้างความคิด หมายถึง   รู้จักคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่
 
      ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หมายถึง เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์
     โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    เน้นคุณธรรม  จริยธรรมตามมารยาทไทย  เข้าใจความเป็นอยุธยา มีความรู้ทักษะ การใช้เทคโนโลยี  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    อย่างเหมาะสม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
พันธกิจ
      ๑.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบ  ๔  ด้าน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และบูรณาการความเป็นอยุธยา
      ๒.  จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เน้นภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายและทันสมัย  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      ๓.  จัดให้นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีมารยาทปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นไทย
      ๔.  จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารจากครูเจ้าของภาษา ( อังกฤษ , จีน )
      ๕.  ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นครูมืออาชีพ
      ๖.  พัฒนาครูให้มีทักษาความรู้  ความสามารถ  ในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เป้าประสงค์
     ๑. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
     ๒. ผู้เรียนรู้คุณค่าและมีความตระหนักและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
     ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
     ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  อย่างมีเหตุผล  รักการอ่านเขียนได้คิดเป็น
     ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของแต่ละบุคคล
     ๖. มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
     ๗. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     ๘. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด
     ๙. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด
   ๑๐. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
         ต่ออาชีพสุจริต
   ๑๑. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
   ๑๒. ครูมีความรู้ความสามารถมีทักษะตามสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
   ๑๓. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
อัตลักษณ์
     รักและแบ่งปัน 
เอกลักษณ์
     รักการอ่าน  สืบสานวัฒนธรรม  นำสู่การเรียนรู้
คติพจน์
     “นตฺถิ  ปญญา  สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”