นโยบาย/ยุทธศาสตร์
นโยบาย
     จัดการศึกษาเพื่อทุกคน  สร้างสังคมให้เป็นคนดี
ยุทธศาสตร์
     ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับนักเรียนเข้าเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
         ภาคส่วนด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
     ๒. พัฒนาครูทั้งระบบอย่างต่อเนื่องทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
     ๓. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 
         โดยการนำเหตุการณ์จริงสู่ตัวเด็ก
     ๔. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
     ๕. เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ส่งผลถึงตัวเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
         การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
     ๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
         ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
     ๗. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่
          ความเสมอภาค ด้วยการปฏิบัติจริงเชิงประจักษ์
     ๘. ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้วยรูปแบบและวิธีการที่ก้าวล้ำทัน
          ต่อการเปลี่ยนแปลง
     ๙. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตน
          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
    ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
    ๓. มีวินัย
    ๔. ใฝ่เรียนรู้
    ๕. อยู่อย่างพอเพียง
    ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
    ๗. รักความเป็นไทย
    ๘. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน จัดการศึกษาโดย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕  ประการ ดังนี้
     ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
     ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
     ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
     ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
    ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม