หลักสูตร
การเรียนการสอน
 หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ
 หลักสูตรการเรียนการสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ศาสนาคริสต์)
 แผนการเรียน MEP (Mini English Program) ระดับประถมศึกษา
 แผนการเรียน EC (English  Course)  ระดับประถมศึกษา
 แผนการเรียน EAC (English Adventure Course) ระดับอนุบาล
 แผนการเรียน อนุบาล
 ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
 ภาษาจีน
 ดนตรีสากล ( Genius Music (GM) )
 คอมพิวเตอร์ (Computer)
 เทควันโด (วิชาเลือก)
บริการพิเศษ
 ห้องเรียนปรับอากาศทุกระดับชั้น
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องสะเต็มศึกษา/ห้องสมุดที่ทันสมัย
 อุปกรณ์ทันสมัย บรรยากาศร่มรื่น ห่างไกลมลพิษ
 ข้าราชการ วิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ์
 บัตรนักเรียน Junior Smart Card สแกนเวลาเข้า-ออก
 ระบบเติมเงิน Junior Smart Card ซื้อสินค้า
 มีรถนักเรียนบริการ รับ-ส่ง
 ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 24 ชม.
 สอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน