อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
ข้อมูลทั่วไป
๑. พื้นที่สถานศึกษา จำนวน ๒๘  ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา
๒. อาคารเรียน และอาคารประกอบ
     ๒.๑ อาคารเรียนคอนครีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๑๖  ห้องเรียน  ๑ หลัง
     ๒.๒ อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน ๒๘ ห้องเรียน  ๑  หลัง
     ๒.๓ อาคารประกอบ ได้แก่ 
            ๒.๓.๑ อาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก  จำนวน  ๒  หลัง
            ๒.๓.๒ อาคารห้องประชุมและโรงอาหาร  จำนวน ๑ หลัง
            ๒.๓.๓ อาคารบ่อบอล  จำนวน ๑ หลัง
            ๒.๓.๔ ส้วมนอกอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง
            ๒.๓.๕ สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ สระ
      ๒.๔ ห้องพิเศษ
๑. ห้องธุรการ-การเงิน             จำนวน  ๑  ห้อง
๒. ห้องผู้บริหาร                      จำนวน  ๔  ห้อง    
๓. ห้องประชุมผู้บริหาร            จำนวน  ๑  ห้อง
๔. ห้องดนตรีสากล                 จำนวน  ๑  ห้อง
๕. ห้องวิทยาศาสตร์                จำนวน  ๑  ห้อง
๖. ห้องพยาบาล                      จำนวน  ๑ ห้อง
๗. ห้องสมุด                            จำนวน  ๑  ห้อง
๘. ห้องนาฏศิลป์                      จำนวน  ๑  ห้อง
๙. ห้องคอมพิวเตอร์                 จำนวน  ๑  ห้อง
แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

                       ๓.๑ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง

                       ๓.๒ ห้องสมุด ๑ ห้อง

                       ๓.๓ ห้องส่งเสริมสุขภาพและปฐมพยาบาล ๑ ห้อง

                       ๓.๔ ห้องดนตรีสากล ๑ ห้อง

                       ๓.๕ ลานเวทีคนกล้า  ๑ ห้อง

                       ๓.๖ ห้องบอล   ๑ ห้อง

                       ๓.๗ ห้องกิจกรรมสหกรณ์  ๑ ห้อง

                       ๓.๘ ห้องธุรการ-การเงิน   ๑ ห้อง     

                       ๓.๙ สวนหย่อม ๑ ห้อง

                       ๓.๑๐ สวนสัตว์จำลอง ๑ ห้อง

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

                      ๔.๑ พระราชวังบางปะอิน  

                      ๔.๒ วัดนิเวศธรรมประวัติ 

                      ๔.๓ วัดชุมพลนิกายาราม 

     ๔.๔ โรงพยาบาลบางปะอิน

     ๔.๕ สถานีรถไฟบางปะอิน

     ๔.๖ ธนาคารออมสิน

              ๔.๗ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

                      ๔.๘ สถานีบริการน้ำมัน

     ๔.๙ ศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน

     ๔.๑๐ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะอิน

     ๔.๑๑ เทศบาลตำบลบ้านเลน

             ๔.๑๒ เทศบาลตำบลปราสาททอง

     ๔.๑๓ เทศบาลตำบลคลองจิก

     ๔.๑๔ วัดวิเวกวายุพัด