การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวริษฐา โถทัย เด็กหญิงสุภาวิดา อาชีวะ เด็กหญิงจิรัญญา  บุญเขียว 
เด็กหญิงกิตติญาภา เทศจำปา และเด็กหญิงจิดาภา  จิตร​มิตร ฝึกซ้อมโดย คุณครูวิชราภรณ์ ปัคมา
เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ระดับจังหวัดระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วนได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กดี เด็กเก่ง เซนต์แอนโทนี
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2565