ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ
ในการอ่าน (Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2565