ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.74 KB 146762
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 146451
แผนการใช้งบประมาณประจำปีการศึกษา 2559-2561 JPEG Image ขนาดไฟล์ 78.06 KB 146572
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.71 KB 146373
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 146764
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.67 KB 146376
รายการหนังสืออ่านเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.26 KB 146874
พรบ.กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146663