ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับปฐมวัย
รับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล– 3
- ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ระดับประถมศึกษา
รับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565(หรือจบชั้นอนุบาลปีที่ 3)
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ 7 ปี ขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล จำนวน 1 ชุด
ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน สามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์
เวลา 08.30-15.00 น.
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่
035-246-409-10

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 609 ครั้ง