คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวรรณทะนี ศรีโมรส

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวหทัยรัตน์ ม่วงแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพชรพร มั่นคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวภานุกา ยมดิษฐ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวสิริญญา กล้าหาญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธันยพร บุตรน้ำเพ็ชร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวศิรินันทร์ คนไทย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกัลยกร รุจิธรรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปวีณา เรียนมานัส
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3