กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอภิกษณา ศรีสวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกวรรณ ภูษาแก้ว
ครู

นางสาวจามรี เจริญรุกขชาติ
ครู

นางทัศนันท์ เหมือนรัตน์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ดวงจะโปะ
ครู