กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริพร บุ้งทอง
ครู

นางสาวสุรางคณา หนุมาน
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เตชะวลีกุล
ครู