คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวริศา ทานะมัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์ธีราภรณ์ ใบบัว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิกานต์ บุญโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิศรุตา สมควร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุรวงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกลักษณ์ ศิริสกุลภัทร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณา ศรีสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทัตดา แสงฉัตรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณิศร จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรศักดิ์ บุญนาค
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรกานต์ สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุตประวีย์ พรมมาศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรัณกร สนธิการ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2